طرح بيمه عمر و سرمايه گذاری , برگرفته از نوعی بيمه تمام عمر رايج به نام بيمه عمر جامع می باشد . اين بيمه نامه ترکيبی از يک بيمه عمر و يک اندوخته سرمايه گذاری می باشد که علاوه بر ارائه پوشش برای خطر فوت , درآمدهايی را بر اساس سرمايه گذاري های مشخص در زمان حيات نصيب بيمه گذار می کند .

بيمه شده بر پايه نيازهای خود و خانواده , ابتدا ميزان سرمايه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می کند و با توجه به تمايل و توان مالی خود , مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را بر می گزيند . حق بيمه های پرداختی پس از کسر حق بيمه لازم برای پوشش فوت و پوشش های اضافی , به اندوخته سرمايه گذاری بيمه شده افزوده می شود .

بيمه پارسيان حداقل 15% سود سالانه را به اندوخته های بيمه شده اختصاص می دهد . اين اندوخته طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بيمه ها و سود آنها , انباشته شده و پس اندازی مطمئن برای رفع نيازهای احتمالی و برنامه آينده بيمه شده خواهد بود .

در صورت فوت در خلال مدت بيمه نامه , سرمايه تعيين شده به علاوه موجودی اندوخته سرمايه گذاری در هر زمان به بازماندگان يا افرادی که قبلآ بيمه شده تعيين کرده است , پرداخت خواهد شد . در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه , موجودی اندوخته سرمايه گذاری و سود آن به اضافه سود مشارکت در منافع به وی پرداخت می شود .

 لازم به توضيح است که نرخ سود تضمينی در محاسبات فنی بيمه نامه و همچنين اندوخته سرمايه گذاری و ارزش باز خريدی سالانه معادل 15% و به صورت روز شمار بوده که مطابق مقررات بيمه ای به مدت 10 سال تضمين می شود . پس از 10 سال , نرخ سود بيمه نامه بر اساس اعلام و ابلاغ بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران , اعمال خواهد شد .

بديهی لست که نرخ های سود بيشتر , اعم از 20% و 22% و با نرخ های بالاتر , در صورت تحقق سرمايه گذاری های شرکت از محل ذخاير بيمه ای , به صورت مشارکت در منافع و به ميزان 85% از سود مازاد بر    15% به بيمه شدگان تعلق خواهد گرفت .

بيمه عمر و سرمايه گذاری با انعطاف ترين بيمه نامه برای رفع نيازهای بيمه شدگان و پاسخگويی به انتخاب های متنوع آنان است .

 
الگوی پرداخت حق بيمه

بيمه گذار بر اساس علاقه مندی خود می تواند دو روش را برای پرداخت حق بيمه های خود انتخاب نمايد :

حق بیمه های ثابت

در طول مدت بيمه , مبلغ ثابتی را به عنوان حق بيمه در هر نوبت می پردازد .

حق بيمه افزايشی با نرخ معين

می تواند با توجه به توانايی خود هر سال مبلغ حق بيمه را 5% , 10% , 15% و 20% افزايش دهد . متناسب با افزايش حق بيمه , سرمايه بيمه نامه عمر نيز به صورت پلکانی افزايش خواهد يافت .

حداقل حق بيمه های قابل پرداخت به صورت ذيل می باشد :

حق بيمه ماهانه : 300.000 ريال حق بيمه

سه ماهه : 750.000 ريال حق بيمه

شش ماهه : 1.200.000 ريال

حق بيمه سالانه : 2.000.000 ريال .

نحوه پرداخت حق بيمه

به صورت ماهانه , سه ماهه , شش ماهه و سالانه می باشد .

مدت بيمه نامه

به صورت 5 , 10 , 15 , 20 , 25 و 30 ساله است . ( محدوده مدت بيمه ای 10 تا 20 سال به عنوان بهترين محدوده به مشتريان توصيه می گردد و پس از 20 سال مشتری می تواند در صورت تمايل به ادامه بيمه نامه خود تا 30 سال اقدام نمايد .

محدوده سنی

سن بيمه شده از بدو تولد و حداکثر با احتساب مدت بيمه نامه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد . ( حق بيمه متناسب با سن بيمه شده تغيير می يابد . )

سرمايه بيمه

بيمه عمر و سرمايه گذاری از مجموع دو مولفه زير تشکيل شده است : 1 – سرمايه بيمه عمر به شرط فوت 2 – موجودی انباشته شده در اندوخته سرمايه گذاری

( ارزش بازخريد ) که سرمايه در هر دو حالت به شرح زير پرداخت می شود :

در صورت فوت بهر علت : ( سرمايه بيمه عمر به شرط فوت + اندوخته سرمايه گذاری )

در صورت فوت ناشی از حادثه ( پوشش اضافی ) :(سرمايه بيمه عمر به شرط فوت + سرمايه بيمه حادثه + اندوخته سرمايه گذاری)

در صورت حيات در پايان مدت بيمه نامه : ( اندوخته سرمايه گذاری يا ارزش بازخريد )

سرمايه بيمه عمر به شرط فوت می تواند به يکی از حالتهای زير توسط بيمه گذار تعيين شود :

          بيمه عمر به شرط فوت با سرمايه ثابت :

           در بيمه عمر به شرط فوت با سرمايه ثابت , سرمايه بيمه عمر به شرط فوت در طول مدت بيمه نامه ثابت می ماند .

          بيمه عمر به شرط فوت با سرمايه افزايشی :

           در بيمه عمر به شرط فوت با سرمايه افزايشی , بيمه گذار مبلغی را به عنوان سرمايه بيمه عمر به شرط فوت برای سال اول تعيين می نمايد که اين سرمايه , سالانه 5% , 10% , 15% و 20% افزايش می يابد که در صورت فوت بيمه شده سرمايه افزايش يافته همان سال به ذينفع بيمه نامه پرداخت می شود .

          حداقل و حداکثر سرمايه بيمه عمر به شرط فوت :

           حداقل سرمايه بيمه عمر به شرط فوت برای سرمايه ثابت و افزايشی برابر 30.000.000 ريال و حداکثر برابر مجموع سرمايه فوت و ذخيره رياضی مشروط به اينکه از يک ميليارد ريال تجاوز ننمايد .

مزايای بيمه عمر و سرمايه گذاری :
          انعطاف پذيری در شرايط بيمه نامه :

ممکن است بيمه گذار در بازده ای از زمان , قادر به پرداخت حق بيمه های بعدی خود نباشد , در اين صورت بيمه گذار می تواند يکی از روش زير را انتخاب نمايد : اندوخته سرمايه خود را دريافت کرده و بيمه نامه خود را باز خريد نمايد . با تقليل حق بيمه و سرمايه بيمه نامه به مبلغی کمتر از سرمايه و حق بيمه اوليه می تواند تا انتهای مدت بيمه نامه از پوشش ها بهره مند باشد .

          مشارکت در منافع :

           علاوه بر سود اعطايی به حق بيمه های بيمه گذاران و تشکيل سرمايه اندوخته , شرکت بيمه پارسيان تا 85% منافع حاصل از سرمايه گذاری خود را با بيمه گذاران سهيم می کند . به اين ترتيب علاوه بر بهره مندی از سرمايه بيمه عمر و سرمايه گذاری ( که خود با اختصاص سود انباشته شده است ) بيمه گذاران , مبلغی هم هر سال به عنوان مشارکت در منافع دريافت خواهند نمود .

          اعطای وام :

           بيمه گذار می تواند پس از پرداخت حداقل دو سال تمام حق بيمه تا 90% ارزش بازخريد بيمه نامه , درخواست وام نمايد و بيمه گر متعهد به پرداخت آن است . مدت باز پرداخت وام 4 سال يا مدت باقيمانده از بيمه نامه ( هر کدام که کمتر باشد ) خواهد بود . نرخ بهره وام 4 درصد بيشتر از نرخ فنی ( يعنی 19% ) می باشد . بيمه گذار می تواند اقساط وام را فقط به صورت ماهانه و يا هر سه ماه يکبار پرداخت نمايد . اقساط وام بايستی در سررسيد مقرر توسط بيمه گذار پرداخت گردد , در غير اين صورت قسط پرداخت نشده مشمول جريمه دير کرد قرار خواهد گرفت .

          معافيت مالياتی :

           سرمايه پرداختی در بيمه عمر و سرمايه گذاری به هر ميزان که باشد از ماليات معاف است و همچنين در صورت فوت بيمه شده نيز مشمول ماليات بر ارث نخواهد بود .

          دريافت اطلاعات مالی شفاف :

           در بيمه عمر و سرمايه گذاری پارسيان , بيمه گذاران اطلاعات شفاف و کاملی را در هر دوره از شرايط مالی بيمه نامه خود شامل سرمايه بيمه , ميزان اندوخته , حق بيمه ها و ساير موارد دريافت خواهد کرد . اين امر ابزار مناسب برای ارزيابی بيمه گذاران از صورت وضعيت بيمه نامه و عملکرد شرکت بيمه پارسيان خواهد بود .

پوشش های اضافی :
          پوشش فوت در اثر حادثه :

           به همراه پوشش بيمه عمر به شرط فوت , بيمه شده می تواند از سرمايه اضافی فوت در اثر حادثه نيز برخوردار شود , که در صورت فوت در اثر حادثه , سرمايه بيمه عمر و سرمايه بيمه حادثه , مجموعآ به ذينفع بيمه نامه پرداخت می گردد .

          معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از کار افتادگی :

           هر بيمه گذاری که پرداخت حق بيمه را بعهده دارد , در صورت از کار افتادگی دائم , از پرداخت ادامه حق بيمه ها معاف می باشد . اين امر به ادامه بيمه نامه خدشه ای وارد نمی کند و ساير شرايط بيمه نامه ادامه دارد . پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه افرادی را شامل می شود که دارای شغل باشند و سن آنها کمتر از 60 سال باشد . دانشجو , دانش آموز , خانه دار و بازنشسته نمی توانند از اين پوشش برخوردار باشند .

          پوشش بيماری های خاص :

           در صورتی که بيمه گذاری به دليل بيماری های خاص ( سکته قلبی , سکته مغزی , جراحی قلب باز , بای پس عروق کرونر , تعويض دريچه قلب , هزينه های مربوط به شيمی درمانی يا راديوتراپی سرپايی و داروهای شيمی درمانی , انواع بيماری های سرطانی که در بيمارستان بستری شود , پيوند اعضاء اصلی شامل :

قلب , کليه , ريه , کبد , مغز استخوان و هزينه های احتمالی خريد عضو با تاييد مراجع ذيصلاح مربوطه در بيمارستان بستری گردد تا سقف 30% از سرمايه پوشش بيمه عمر به شرط فوت در صورتی که از 200.000.000 ريال تجاوز ننمايد , هزينه های وی پرداخت می گردد . ( اين پوشش فقط افراد بين 21 الی 59 سال را شامل می گردد . )

ضمنآ بيمه شده می تواند به دفعات تا زمانی که سرمايه پوشش امراض به صفر نرسيده است , از مزايای اين پوشش و سرمايه باقی مانده استفاده نمايد .

موارد متفرقه :
شرايط بيمه نامه های عمر و سرمايه گذاری ويژه کودکان :

1 – برای سن کمتر از يک سال سرمايه بيمه از 10.000.000 ريال تا 30.000.000 ريال ثابت

2 – برای سن 1 تا 10 سال سرمايه بيمه از 30.000.000 ريال تا 50.000.000 ريال ثابت

3 – برای سن 10 تا 15 سال سرمايه بيمه از 30.000.000ريال تا 100.000.000ريال ثابت

4 – حق بيمه پرداختی می تواند ثابت يا با 5% , 10% , 15% و 20% افزايش سالانه همراه باشد .

5 – پوششهای اضافی فوت بر اثر حادثه , معافيت از پرداخت حق بيمه در اثر از کار افتادگی و امراض خاص قابل ارائه به بيمه شده نمی باشد , و تنها پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت تمايل قابل ارائه می باشد .

بيماری های استثناء شده در بيمه نامه های عمر :

در صورتی که بيمه شده به يکی از بيماری های زير مبتلا باشد , امکان صدور بيمه نامه برای ايشان وجود ندارد . در صورت عدم اظهار ابتلا به اين بيماری ها در زمان انعقاد قرارداد , چنانچه شرکت بيمه در طول مدت قرارداد از موضوع آگاهی يابد , بيمه نامه عمر مورد نظر را فسخ کرده و در صورت اطلاع از کتمان عمدی , قرارداد باطل می گردد .

کرونری آرتری بای پس گرافت ( cabg ) , اچ آی وی ( hiv ) , ديابت کنترل نشده , هپاتيتc , انواع بد خيمی ها در 5 سال اول زندگی , لوپوس ( sle ) سکته قلبی , سکته مغزی , بيماری های دريچه ای قلب به جز پرولاپس ميترال , نارسايی قلب , نارسايی کليوی , سيروز کبدی , تالاسمی ماژور , اختلالات روانی شديد ( افسردگی ماژور , اسکيزوفرنی ) , عقب افتادگی ذهنی ,

 پارکينسون , بيماری کره وآتتور , ام اس ms , حاملگی و تا يک ماه پس از زايمان , آمپوتروفيک لتراک اسکروريس ( als ) , کم خونی تيمفوپلاستيک حاد ( all ) , تترالوژی فالوت , آنژين صدری ( anstable angine ) , سندروم کوشينگ , سيستيک فاييروزيس , نابينايی هر دو چشم , اختلالات شخصيتی , پمفيگوس ولگاريس , آنوريس شريان آئورت , اقدام به خودکشی .

پرداخت اينترنتی حق بيمه های بيمه عمر :

برای رفاه حال بيمه گذاران محترم امکان پرداخت اينترنتی ميسر می باشد . مشتريان می توانند با مراجعه به سايت http://eservices.parsianinsurance.ir و انتخاب پرداخت اينترنتی بيمه عمر به بخش پرداخت اينترنتی اقساط بيمه عمر پارسيان وارد شده و از طريق کارت های اعتباری بانکی عضو شتاب حق بيمه های خود را پرداخت نماييد . لازم به ذکر است کد مشتری عددی 17 رقمی است که بر روی دفترچه اقساط حق بيمه درج شده و هر قسط منحصر به فرد است. اين کد را بايد بدون خط فاصله در کادر مورد نظر درج گردد . پس از درج کد و ورود به بخش پرداخت , اطلاعات عمومی بيمه نامه مشتری و اطلاعات قسط مورد نظر در کادر پايين نمايش داده می شود . با انتخاب گزينه پرداخت , بيمه گذار وارد سايت تجارت الکترونيک پارسيان شده و برای پرداخت اينترنتی داشتن رمز اينترنتی کارت ( رمز دوم ) ضروری است .

 

توضيحاتی در خصوص اقساط معوق بيمه های عمر انفرادی :

با توجه به ماهيت بلند مدت بيمه های عمر انفرادی و لزوم پيگيری اقساط بيمه گذاران و همچنين مطابق مفاد و شرايط عمومی بيمه نامه , اقساط بايستی در سر رسيد های مندرج در دفترچه اقساط پرداخت گردد . به عنوان يک اصل کلی جاری شدن پوشش بيمه ای در کليه بيمه ها منوط به وصول حق بيمه در ابتدای دوره پوشش می باشد . تعويق در پرداخت حق بيمه موجب تغيير وضعيت بيمه نامه به حالت " حق بيمه معوق " شده و طبيعتآ اولين اثر معوق شدن حق بيمه بيمه نامه , قطع پوشش بيمه ای برای بيمه شده و محروميت استفاده کنندگان از منافع بيمه ای خواهد بود . عدم پرداخت حق بيمه در مرحله اول منجر به " حق بيمه معوق " و در مرحله دوم منجر به " معلق شدن " بيمه نامه شده و در نتيجه پوشش های بيمه نامه مذکور از اعتبار ساقط می گردد .

 

شرايط يک بيمه نامه عمر با حق بيمه معوق به شرح زير است :

روش پرداخت ماهانه : اگر 3 ماه و بيشتر از تاريخ سررسيد آخرين قسط پرداخت شده گذشته باشد , بيمه نامه معوق به حساب می آيد .

روش پرداخت سه ماهه : اگر 5 ماه و بيشتر از تاريخ سررسيد آخرين قسط پرداخت شده گذشته باشد , بيمه نامه معوق به حساب می آيد .

روش پرداخت شش ماهه : اگر 8 ماه و بيشتر از تاريخ سررسيد آخرين قسط پرداخت شده گذشته باشد , بيمه نامه معوق به حساب می آيد .

روش پرداخت سالانه : اگر 3 ماه و بيشتر از تاريخ سررسيد آخرين قسطی که هنوز پرداخت نشده گذشته باشد , بيمه نامه معوق به حساب می آيد . ( يعنی در حدود 14 ماه و بيشتر از سررسيد آخرين قسط پرداخت شده گذشته باشد . )

Powerby:www.pcdg.ir