ارتقاء طرح تسهیلات و تخفیفات بیمه ای بازنشستگان صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور

, طرح ها و تخفیفاتارتقاء طرح تسهیلات و تخفیفات بیمه ای بازنشستگان صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور

ارتقاء طرح تسهیلات و تخفیفات بیمه ای بازنشستگان صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور

شرکت خدمات بیمه‌ای  امین پارسیان به عنوان عضوی ازگروه شرکت‌های سرمایه گذاری اهداف، در طی همکاری بیش از 10 ساله همواره سعی نموده با ارائه خدمات و شرایط ویژه رضایت حداکثری کارکنان و اعضای خانواده آن مجموعه را فراهم نماید. این شرکت آمادگی دارد در راستای ادامه همکاری و افزایش کیفیت خدمات با ارتقاء سطح شرایط و تسهیلات به شرح جدول ذیل نسبت به ارائه خدمات به آن مجموعه محترم اقدام نماید.

جدول تخفیفات و تسهیلات جديد

ردیف

نوع بیمه نامه

درصد تخفیف

روش پرداخت

مشمولین

نوع خودرو

1 شخص ثالث 2/5% 12 قسط ماهيانه کارکنان و کلیه اعضا خانواده ایشان کلیه خودروها
2 بدنه خودرو سواري 65% 12 قسط ماهيانه کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر) خودروهای سواری شخصی
3 حوادث انفرادی 35% 12قسط ماهیانه کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر)
4 آتش سوزی منازل مسکونی  %65 جهت پوشش هاي اصلي و سیل و زلزله و جهت سایر پوشش‌های اضافی 50% 12قسط ماهیانه کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر)
5 درمان مسافرتی 30% 12قسط ماهیانه کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر)
6 مسئولیت در قبال همسایگان 45% 12قسط ماهیانه کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر)
7 مسئولیت درسایر رشته‌های بیمه‌ای(به استثنا آسانسور، پزشکان و پیراپزشکی) 35% 12قسط ماهیانه کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر)

ثبت ديدگاه